School Leadership Team

2021-2022 Meeting Dates

9/22/21, 10/20/21, 11/17/21, 12/15/21, 1/19/22, 2/9/22, 3/23/22, 4/27/22, 5/18/22, 6/8/22

2021-2022 School Members

Amy Hom (Principal)

2021-2022 Parent Members

Yu Yan Huang

Le Ying Wang

Mei Ling Wang

Xiu Feng Chen