Parent Teacher Association

President  會長  Presidente

Yu Yan Huang

Vice Presidents  副會長  Vice Presidente

Yu Dan Chan

Rosa Rodriguez

Treasurer  财政  Tesorera

Chun Hua Pan

Financial Secretary  财务秘书  Secretaria Financiera

Xiu Yan Lin

Recording Secretary  记录秘书  Secretaria de Actas

Mei Hua Zhang

Recreational Coordinators  康 樂   Coordinador de Recreación

Ying Ying Zheng

Qiu Chen

Xing Di Liu

Mady Chen